•  (۲۰ خط) 
  •  021-44 696 697
  • خط ویژه: 
  •  info@taningasht.com

سوالات متداول

- در مورد گرفتن وقت سفارت چگونه باید اقدام شود؟

 - از طریق مراجعه به بخش وقت سفارت به آدرس راهنمای وقت سفارت مراجعه کنید.